ධම්ම පදය

බෞද්ධයාගේ අත්පොත වන ධම්ම පදයෙහි ඇතුලත් ගාථා අපගේ ජිවිතයට ප්‍රයෝජනවත් වන පරිදි යොදා ගැනීම මගින් අපගේ ජීවිතය වඩා නිවැරදි ලෙස ගත කිරීමට අපට හැකිවේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන මාර්ගය සැකසීම මාගේ මෙම ප්‍රයත්නයේ අරමුනයි. මෙහි එන සියලුම ගාථා සහ අර්ථ දැක්වීම් එල්. ගුණරත්න විසින් සම්පාදිත “රත්නාර්ථ සුධනි නම් වූ සිංහල ධම්ම පදය” නම් ග්‍රන්ථය උපයෝගී  කරගෙන රචනා කරන ලදී.

https://dhammapadayaforlife.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s